Nabízíme

V rámci Střediska výchovné péče STAR(T) UP! rozlišujeme dvě základní sekce - ambulanci a celodenní stacionář. Jakákoli spolupráce však vždy začíná v ambulanci, v rámci níž nabízíme:

Pro děti či dospívající a jejich rodiče/zákonné zástupce

Individuální a rodinné konzultace (v délce 1 – 1,5 hod.)

 • konzultace s klientem, hledání možností řešení potíží
 • výchovné poradenství pro rodiče (a jiné zákonné zástupce), podpora při rozvoji jejich výchovných kompetencí
 • práce s rodinou, např. podpora při problematické komunikaci nebo při narušených vztazích mezi klientem a jeho zákonnými zástupci
 • doprovázení klientů a jejich rodin v náročných životních či vývojových obdobích

Psychoterapie

Etopedická diagnostika

 • hledání příčin a popis symptomů poruch chování s cílem stanovit optimální strategii při následném řešení potíží

Psychologická diagnostika

 • realizujeme pouze v indikovaných případech ve chvíli, kdy lze její výsledky smysluplně využít při potřebě objasnění některých témat, se kterými se v rámci naší práce setkáváme (např. intelektový potenciál klienta, kvalita pozornosti, osobnostní dispozice aj.)

Terapeutické programy

 • uložené soudem (v délce zpravidla pěti hodinových setkání)

Doprovodné akce

 • (výlety, prázdninové pobyty apod.)

Pro školy

Metodické konzultace pro učitele

 • v rámci metodických konzultací je možné konzultovat buď situaci našich stávajících klientů nebo jakékoli jiné situace, které souvisí s naším zaměřením

Preventivně-výchovné programy pro třídní kolektivy

 • jedná se o programy sekundární či indikované prevence, jejichž tématem jsou nejčastěji problematické vztahy ve třídě, nezdravé třídní klima apod. Obvyklá délka realizace programu jsou tři dvouhodinová setkání (dvě vyučovací hodiny), podrobnější informace je možné získat v záložce Dokumenty

Metodické konzultace pro kolektivy učitelů

 • po ukončení docházky klienta do celodenního stacionáře

Celodenní stacionář

V případech, které z různých důvodů přesahují možnosti ambulantní spolupráce, nabízíme zpravidla dvouměsíční pobyt dítěte v celodenním stacionáři. Ten je určen pouze pro děti plnící povinnou školní docházku a jeho cílem je především intenzivní rozvoj schopností a dovedností potřebných pro úspěšné zvládání nároků školního prostředí, rozvoj sociálních dovedností, řešení výchovných obtíží, popř. zklidnění náročných situací v rodině i ve škole, způsobených klientovými potížemi. Pobytu ve stacionáři vždy předchází minimálně jedna konzultace v ambulanci, přičemž tento pobyt musí doporučit pracovníci ambulance a zároveň s ním musí souhlasit i dítě a jeho rodiče (zákonní zástupci). Ostatní orgány či instituce (např. škola nebo OSPOD) mohou pobyt ve stacionáři pouze navrhnout či doporučit.

Výchovně vzdělávací program v celodenním stacionáři probíhá ve všední dny, kromě prázdnin, od 7,30 do 16,30 hod. (v pátek do 15,30). Celodenní program je rozdělen na dva bloky. Dopolední výchovně vzdělávací, kde probíhá vzdělávání podle individuálního učebního plánu, vypracovaného kmenovými školami jednotlivých dětí. V rámci odpoledního výchovně vzdělávacího bloku probíhá celá řada aktivit, např. osvojování si dovedností pro samostatnou domácí přípravu do školy (domácí úkoly), komunitní kruh, dále různé sportovní, herní a jiné sociálně rozvojové aktivity, relaxační pobyty v přírodě, smysluplné a plánované trávení volného času (prezentace vlastních zájmových aktivit), zvyšování psychické i fyzické odolnosti, adaptační výlety, kreativní činnosti (výtvarné a pracovní) aj.

Součástí zařazení dítěte do stacionáře jsou konzultace rodičů/zákonných zástupců s klíčovým pracovníkem, které se konají zpravidla 1x za 14 dní.

Během pobytu dítěte ve stacionáři průběžně spolupracujeme s kmenovými školami jednotlivých dětí. Před zahájením docházky žádáme pedagogy kromě zaslání individuálního učebního plánu také o vyplnění Dotazníku pro školu (viz Dokumenty). Po ukončení pobytu předáváme kromě závěrečné zprávy s doporučením pro další práci také návrh klasifikace, přičemž na základě domluvy s jednotlivými učiteli lze klientům zadávat konkrétní písemné práce zaslané kmenovou školou. V neposlední řadě se u většiny klientů podílíme také na opětovném začleňování do jejich třídního kolektivu. Po ukončení pobytu dítěte ve stacionáře nabízíme pedagogům z kmenové školy také metodickou konzultaci s cílem osobního předání informací a doporučení.