METODICKÉ KONZULTACE PRO PEDAGOGY

Středisko nabízí metodickou pomoc učitelům při práci s žáky s problémovým chováním, která spočívá ve společném hledání možných příčin a možností jejich řešení.

PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÝ PROGRAM

Preventivně výchovný program je realizován v rámci sekundární prevence, to znamená, že je určen pro třídy, ve kterých se objevují sociálně patologické jevy. Jednoduše řečeno, ve třídě není něco v pořádku. Může se jednat o šikanu, nepěkné vztahy mezi žáky, nerespektování pedagoga, agresivní chování mezi žáky a jiné.  

Průběh preventivně výchovného programu:

Preventivně výchovný program (dále jen „program“) probíhá na základě žádosti dané školy. O program je možné požádat telefonicky či e-mailem. K realizaci programu je zapotřebí zaslat seznam žáků, rozvrh hodin a písemnou žádost, ve které budou popsány konkrétní patologické projevy ve třídě a také zakázka školy, to znamená, co by mělo být cílem programu, čeho by chtěla škola dosáhnout. Standardně se program skládá ze 3 setkání po 2 vyučovacích hodinách. Pokud ale vznikne potřeba delší intervence, je možné počet setkání navýšit.

Po dokončení programu je vždy domluveno osobní setkání, na kterém se předává a konzultuje závěrečná zpráva s pracovníky školy. V závěrečné zprávě jsou popsány výsledky sociometrie, veškerá zjištění odborných pracovníků a uvedena doporučení pro pedagogy, jak s třídou dále pracovat.