Programy sekundární nabízíme zejména základním, středním školám a učilištím. Hlavními tématy těchto programů jsou narušené vztahy mezi vrstevníky, mezi vrstevníky a pedagogy, prevence šikany v dětských kolektivech a její případné řešení atd. Nejedná se však o nahrazování služeb neziskových organizací, které nabízejí programy primární prevence rizikového chování ve školách.

Naše SVP může po dohodě se školou vypracovat a realizovat speciálně pedagogický program pro třídní kolektivy při předcházení a řešení sociálně patologických jevů. Realizace má zpravidla tři fáze: diagnostickou, intervenční a hodnotící.

Preventivní programy se uskutečňují v Jihlavě.Mohou mít jednorázový, krátkodobý nebo dlouhodobý charakter. Po domluvě můžeme navštívit Vaše školské zařízení a absolvovat program s dětmi přímo na místě. Preventivní programy jsou poskytovány bezplatně, v případě návštěvy Vašeho zařízení je nutné uhradit náklady spojené s dopravou.

Dokumenty, které je nutné našemu SVP předložit, v případě realizování preventivního programu:

a)      žádost ředitele školy o spolupráci, v níž jsou charakterizovány poruchy chování žáků, nebo označeny sociálně patologické jevy, na jejichž řešení a prevenci má být program zaměřen;

b)      seznam žáků třídy;

c)      souhlas (klikatelné) rodičů nebo zákonných zástupců nezletilých žáků s prováděným šetřením, v případě, že šetření mezi žáky není uskutečňováno jako anonymní;

d)     na závěr hodnocení spolupráce se střediskem při realizaci preventivního výchovného programu provedené ředitelem školy.

V případě individuální práce s žákem a jeho přijetí do našeho zařízení je nutné předložit písemnou zprávu o žákovi, která by měla obsahovat (dle působnosti školního psychologa a speciálního pedagoga) záznamy o prospěchu klienta, jeho zařazení do žákovského kolektivu a diagnostických zjištěních učiněných ve škole podle § 7 vyhlášky č. 72/2005 Sb. S předloženými osobními údaji bude zacházeno podle zákona o ochraně osobních údajů. Školské zařízení, které bude tyto dokumenty předkládat, musí mít podepsaný zároveň souhlas s poskytnutím osobních údajů od zletilého klienta nebo zákonného zástupce nezletilého klienta.