Zaměřujeme se na poskytování poradenské, terapeutické a diagnostické činnosti dětem a rodičům/osobám zodpovědným za výchovu, kteří řeší vztahové, výchovné a školní potíže nebo se ocitli ve složité životní situaci a hledají pomoc s jejím vyřešením. SVP také nabízí metodickou pomoc učitelům svých klientů, metodickou pomoc učitelům v obecné rovině, konzultace nad výchovnými i školními problémy žáků a práci se třídou zaměřenou na řešení aktuálních potíží (jedná se o programy v rámci sekundární či indikované prevence).

Základním cílem střediska je co nejlépe porozumět tomu, co klient prožívá, zjistit příčiny, eliminovat negativní projevy v jeho chování a dojít k nápravě (např. vztahových problémů v rodině, ve školní třídě). Je možné se domluvit na jednorázovém poradenství nebo na dlouhodobé spolupráci.

Na středisko se můžete obrátit v případech, kdy řešíte, že dítě:

  • nerespektuje rodiče nebo pedagogy;
  • potýká se se školní neúspěšností, vyrušuje v hodinách, má špatný prospěch;
  • obtíže navazuje vztahy s vrstevníky a dalšími osobami;
  • neumí správně reagovat v náročných a konfliktních situacích, špatně se orientuje v sociálních vztazích;
  • často reaguje impulzivně, agresivně, je nesoustředěné;
  • utíká z domova a toulá se;
  • má strach z neúspěchu, je uzavřené a úzkostné;
  • má zkušenosti se zneužíváním návykových látek;
  • dopouští se přestupků nebo trestné činnosti;
  • lže, podvádí.

Spolupráce se střediskem probíhá následujícím způsobem:

JEDNORÁZOVÉ PORADENSTVÍ

Na jednorázovém poradenství s odborným pracovníkem proberete situaci, která Vás tíží včetně možností řešení. V případě, že se domluvíte, že Vaše potíže nelze vyřešit během jednoho setkání, je možná dlouhodobá spolupráce.

PŘÍJMOVÝ POHOVOR

Před zahájením dlouhodobé spolupráce budete pozváni na příjmový pohovor. Ten se odehrává vždy pouze za účasti rodičů. Na příjmovém pohovoru budete seznámeni se základními principy střediska, právy a povinnostmi. Součástí příjmového pohovoru je také anamnestický rozhovor, který mapuje historii potíží, se kterými přicházíte.

INDIVIDUÁLNÍ A RODINNÉ KONZULTACE

Společně s klientem a jeho rodiči hledáme cestu, jak porozumět problému, který je trápí, snažíme se nalézt možnosti, jak jej řešit. Jedná se o pravidelné docházení, které může sloužit k překleknutí náročné životní situace nebo jako podpora při zvládání dlouhodobých potíží.

V průběhu individuální terapie mohou vyplynout další potřeby spolupráce. Mezi ty patří:

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Psychologické vyšetření pomáhá detailněji objasnit příčiny negativních projevů v chování. Je prováděno vždy na základě doporučení psychologa či speciálního pedagoga a po dohodě s rodiči a dítětem.

SKUPINOVÁ ČINNOST PRO DĚTI

Pro děti je každoročně otvírána vrstevnická skupina, která se koná v pravidelných intervalech. Cílem vrstevnické skupiny je nácvik komunikačních a sociálních dovedností a osobnostní rozvoj.

PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ PROGRAMY VE ŠKOLÁCH A ŠKOLNÍ INTERVENCE

Preventivně výchovné programy a jiné intervence napomáhají zlepšit vztahy mezi žáky a vyřešit potíže, se kterými se školní třída potýká (nespolupráce mezi žáky, šikana, nepěkné chování mezi žáky, nerespektování pedagogů). Tyto intervence se vždy realizují na základě žádosti školy a souhlasů zákonných zástupců žáků.

KOMUNIKACE S OSTATNÍMI INSTITUCEMI

Při řešení potíží dětí je důležité komunikovat i s ostatními zařízeními, se kterými dítě a jeho rodina spolupracuje. Takovým zařízením je např. škola, pedagogicko-psychologická poradna, orgán sociálně právní ochrany dětí, pedopsychiatr, neurolog, probační a mediační služba, soud atd.